מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר שנקר הנדסאים

 1.  מכללת שנקר – הנדסאים. (להלן: “שנקר“) המפעילה את אתר האינטרנט https://handesaim.shenkar.ac.il/ (להלן: “האתר) מכבדת פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: “המשתמש“) ומעגנת זאת, בין היתר, במדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“).
 2. לצורך קבלת חלק משירותי האתר מוסר המשתמש לשנקר את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן: “הפרטים האישיים”). כמו כן, הפרטים האישיים של המשתמש נאספים על ידי שנקר במסגרת שימושו של המשתמש באתר ו/או פנייתו לשנקר.
 3. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ואמיתיים. המשתמש רשאי בכל עת לעדכן את פרטיו האישיים והוא נושא באחריות הבלעדית לעשות כן.
 4. הפרטים האישיים של המשתמש לא יופיעו ולא יוצגו באתר ולא יהיו נגישים למשתמשים אחרים באתר.
 5. מטרות מסירת הפרטים האישיים ואיסופם על ידי שנקר הן, בין היתר, כדלקמן: 1) יצירת קשר עם המשתמש; 2) הצעת שירותיה של שנקר באופן התואם את דרישות המשתמש; 3) שיפור וייעול השירות הניתן על ידי שנקר למשתמש.
 6. שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיה המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף למדיניות הפרטיות ולדין.
 7. שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מגזינים, מידע ושיווקי ופרסומי ועוד, וזאת בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ובכתב ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא”ל: course@shenkar.ac.il
 8. שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים ו/או למסרם לצד ג’ מבלי לקבל את הסמכתו של המשתמש במקרים הבאים:
  1) קיומה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לשנקר; 2) קיומו של צו שיפוטי המורה לשנקר לעשות כן; 3) המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את הדין; 4) שנקר קיבלה טענה ו/או תלונה לפיה המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הדין.
 9. שנקר נוקטת בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ולאבטחת כל מערכותיה. יחד עם זאת, שנקר לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי שנקר, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת שנקר.
 10. שנקר שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, מדיניות פרטיות זו ו/או לשנות ו/או להוסיף לה ו/או לגרוע ממנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר.
 11. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין שנקר נושאת באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינוי כאמור.
 12. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.