מידע לנרשמים

מידע לנרשמים

נהלי הרשמה

 בבואך להירשם עליך להביא עמך:

 • תעודת זהות 
 • מסמכים המעידים על השכלה קודמת (ת. בגרות, ציוני בגרות וכו') מקור+ העתק
 • 2 תמונת פספורט 
 • דמי הרשמה בסך 200 ש"ח 

במזכירות רישום ושכר לימוד של בית הספר להנדסאים תקבל:

 • טופס הרשמה 
 • שובר תשלום של דמי הרשמה 

יש למלא את הטפסים ולהשיבם אל מזכירות רישום ושכר לימוד של החטיבה.
לאחר הרישום יקבע מועד לראיון אישי עם ראש המגמה.  

הנרשמים למגמת אדריכלות ועיצוב פנים יעברו ראיון אישי שבמהלכו יציגו תיק עבודות על פי הנחיות שיפורסמו מדי שנה.  
בדבר פרטים והרשמה יש לפנות למזכירות המתאימה על פי הרשום להלן: 

מועמדים ללימודי יום – במזכירות רישום ושכר לימוד: (קומת הקרקע, חדר 111 )

בימים א' – ה' 15:00-8:30
טלפונים:  03-6402117     03-6402104/36  03-6402121

להורדת טופס רישום ללימודי הנדסאים בלבד (יש לצרף 2 תמונות פספורט, תעודת זהות, תעודת שחרור, תעודת בגרות)

בכל התכתבות עם בית הספר על המועמד אנא ציינו את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו המדוייקת, מגמת הלימוד ומס' טלפון. 

שכר לימוד

הנחות לחיילים משוחררים
סטודנט שהחל את לימודיו תוך חמש שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי. (עפ"י חוזר מנהל מה"ט).
חייל משוחרר יהיה זכאי להנחה של 90% בשכר הלימוד בשנה א' בכל המגמות ההנדסאים. ו 90% הנחה בשנה ב' במגמה להנדסה אזרחית. (יצוין כי אחוז זה יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם לקביעת משרד הביטחון). נכון לשנת 2016 בלבד.

שימוש בפיקדון אישי
בהתאם לקביעת משרד הביטחון, סטודנטים הזכאים לפיקדון אישי, רשאים לממן את חלקם בשכר לימוד ועד להשלמת מלוא שכר לימוד, מתוך הסכום העומד לרשותם כפיקדון אישי בבנק.

תשלום שכר לימוד
ניתן לשלם שכר לימוד בתשלומים ע"י שוברים

דמי הרשמה
גובה דמי ההרשמה, שכר הלימוד ודמי הבחינות נקבעים על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט).
דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם אם הנרשם החליט לבטל את הרשמתו. במקרה של אי פתיחת כיתה, יוחזרו לסטודנט כל התשלומים.
על כל נרשם שהתקבל ללימודים לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד תוך שבועיים מיום קבלתו, על מנת להבטיח את מקומו. תשלום זה יוחזר, בניכוי הוצאות,  רק אם הודיע הנרשם בכתב על ביטול ההרשמה.

ביטוח לאומי
כסטודנט בשנת הלימודים תשע"ב הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה.
דמי הביטוח הלאומי ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו: 15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.
סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בהם חוייב על פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.

תנאי קבלה

התנאים להגשת מועמדות ללימודי הנדסאים (בכל המגמות):

 • בעלי תעודת בגרות מלאה מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות.
 • מועמדים בעלי תעודת בגרות חלקית חייבים ב- 3 מקצועות, כלהלן:
  מתמטיקה – 3 יח"ל
  אנגלית – 3 יח"ל
  הבעה עברית – 2 יח"ל
 • בוגרי המכינה הטכנולוגית להנדסאים, שעברו בהצלחה את הבחינות החיצוניות של מה"ט.
 • בעלי תעודת בגרות מחו"ל מוכרת כשוות ערך לדרישות הקבלה. בנוסף, חייבים אישור על סיום אולפן (א+ב).
 • בוגר מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית ממוסד מוכר בישראל. על פי החלטת מה"ט, החל משנת הלימודים תשס"ב כל הסטודנטים הנרשמים ללימודי הנדסאים בעלי תעודות בגרות מחו"ל, חייבים לקבל אישור ממנהלת היחידה לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך.
  את התעודות יש לשלוח לאישור משרד החינוך על פי הכתובת:
  לכבוד כרמית מיכאלי – מנהלת היח' לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך
  רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים. טל: 02-5601371/1
  בעלי תעודות אקדמיות מחו"ל יפנו למחלקת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, כל אחד במחוז מגוריו.
 • מועמדים למסלול לאדריכלות ועיצוב פנים מתבקשים להכין תיק עבודות ולעבור ראיון קבלה אישי – לחצו כאן לפרטים
 • ראיון קבלה עם ראש המגמה ושליחת מכתב על קבלה / דחיה ללימודים.
  למרות האמור לעיל, ועדת קבלה בכל מגמה בראשות ראש המגמה רשאית לקבוע קריטריונים נוספים בתנאי הקבלה למגמה, לפי הנחיות ראש המגמה.
 • מועמד בן 35 ומעלה , בעל השכלה של 12 שנות לימוד, פטור מתנאי קבלה.

מלגות

מלגות והנחות 
חיילים משוחררים זכאים להנחה בשכר הלימוד (בהתאם לחוק חיילים משוחררים). עליהם להמציא אישור רשמי על תאריך שחרורם מצה"ל.
גובה ההנחה ותנאיה נקבעים ע"י משרד הביטחון והמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, בהתאם לחוק המפורט בחוזר מנהל מה"ט לגבי השתתפות בשכר לימוד לחיילים משוחררים.

קרן מלגות
קיימות מלגות ממקורות שונים המוענקות לסטודנטים מצטיינים וסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית ע"י ביה"ס.

יש להגיש בקשה למלגה עד חודש דצמבר של אותה שנת לימודים.
המלגה תינתן בתחילת סמסטר ב' לאחר אישור ועדת מלגות.

אנו ממליצים לכל הסטודנטים לעבור על כל הקרנות שבאתר milgot.co.il ובאתר אגודת הסטודנטים בשנקר ולהגיש בתחילת השנה בקשות למילגה לכל גוף רלוונטי.

ימים פתוחים

תאריכי ימים פתוחים

יפורסמו במהלך חודש ינואר 2016